VF22 PRO+ ALLFASTENERS Chemical Epoxy


VF22 PRO+ ALLFASTENERS Chemical Epoxy for fixing anchors